பக்கம்:அசோகனுடைய சாஸனங்கள்.pdf/9

இப்பக்கம் மெய்ப்பு பார்க்கப்பட்டுள்ளது

9


VI. அசோக எழுத்து:—
இருவித புராதன லிபிகள். பிராம்மி லிபி இந்திய எழுத்துக்களுக்கு மூலாதாரம். இந்திய பாஷைகளுக்கு லிபி ஏற்பட்ட விதம். கரோஷ்டி லிபி. ... 69-73
VII. பிரியதர்சி அரசன் கல்வெட்டுக்கள்:—
இவற்றின் பாகுபாடு. இவற்றின் தன்மை. வாசகரீதி. சாசனங்கள் அல்லாத லிகிதங்கள். லிகிதங்களின் பிரிவு. அசோக லிகிதங்களின் பாஷை. இலக்கணக் குறிப்பு. .... 73-80

சாஸனங்கள்

i. உப சாஸனங்கள் .. .. .. .. 83-87
ii. பாப்ரு சாஸனம். . . 88-90
iii. பதினான்கு சாஸனங்கள். . 91-119
iv. கலிங்க சாஸனங்கள். . . 120-127
v. ஸ்தம்ப சாஸனங்கள். . 128-145
vi. ஸார்நாத் சாஸனங்கள். . . 146-148
vii. ஸ்மாரக லிகிதங்கள். . . 149-151
viii. இராணி காருவாகியின் லிகிதம். . 152
ix. தானப் பிரமாண லிகிதங்கள். . . 153-154