விக்கிமூலம்:படப்பதிவு வழிகாட்டுதல்கள்

* c:category:விக்கிமூலம் c:category:விக்கிமீடியக் கருவிகள் என்ற பொதுவகப் பக்கத்தில் மேலும் வழிகாட்டுதல்கள் பல நண்பர்களால் பதிவேறியுள்ளன.

கைவழிதொகு

கருவி / தானியக்க வழிதொகு

உரலி வழிதொகு

லினக்சு வகை கணினிதொகு

வின்டோசு இயக்குதளம்தொகு

  • கருவியை நிறுவிக்கொள்ளுதல்
  • மேலடியில் பக்க எண் மட்டும் வந்தால் கீழ்கண்ட வழிகாட்டுல் பயனாகும்.

பைத்தான் வழிதொகு