அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டுதொகு

(தொகுப்பு நூல்)தொகு

சிவாலய முனிவர் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கத் தொகுத்து அளித்தவர்:தொகு

அகத்திய முனிவர்தொகு

இத்தொகுதியுள் அடங்கிய திருமுறைகள்
முதல் திருமுறை- பதிகங்கள் - 3
இரண்டாந் திருமுறை- பதிகங்கள் - 4
மூன்றாந் திருமுறை- பதிகங்கள் - 3
நான்காந் திருமுறை- பதிகங்கள் - 4
ஆறாந் திருமுறை- பதிகங்கள் - 4
ஏழாந் திருமுறை- பதிகங்கள் - 7
ஆகமொத்தம்- 25 திருமுறைப் பதிகங்கள்

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு - பகுப்புமுறைதொகு

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 1. குருவருள்

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 2. பரையின் வரலாறு

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 3. அஞ்செழுத்துண்மை

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 4. கோயிற்றிறம்

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 5. சிவனுருவம்

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 6. திருவடி

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 7. அருச்சனை

அகத்தியர் தேவாரத்திரட்டு 8. அடிமை

இதனைத் தெரிவிக்கும் பாடல்

(நேரிசை வெண்பா)
குருவருளும் வெண்ணீ றெழுத்தஞ்சும் கோயில்
அரனுருவு மென்றலைமே லாக்கும் - திருவடியும்
சிட்டான வர்ச்சனையுந் தொண்டுஞ் சிவாலயர்க்கென்(று)
இட்டார் அகத்தியனார் எட்டு.
பார்க்க
மூவர் வரலாறு
மூவர்புராண சாரம்
மூவர் தோத்திரம்
மூவர் சிறப்பு
நால்வர் சிறப்பு
தேவார மகிமை