பக்கம்:சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்.pdf/803

இப்பக்கம் சரிபார்க்கப்பட்டது.

சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள் தாவர வகைப்பாட்டு (பெந்தம் & ஹுக்கர்) முறைப்படி

இருவித்திலைத் தாவரம்

அகவிதழ் பிரிந்தவை

I தாலமிபுளோரே

1. ரானேலீஸ்
   குடும்பம் டில்லினியேசி பாங்கர் டில்லினியா இன்டிகா
    " " ஒமை டில்லினியா இன்டிகா
    " மக்னோலியேசி சண்பகம் மைக்கீலியா சம்பகா
    " " பெருந்தண்சண்பகம் மக்னோலியா கிராண்டிபுளோரா
    " நிம்பயேசி ஆம்பல் நிம்பேயா பூபெசெனஸ்
    " " அல்லி " "
    " " செவ்வல்லி நிம்பேயா ரூப்ரா
    " " குவளை நிம்பேயா நௌசாலியா
    " " காவி நிம்பேயா நௌசாலியா
    " " நீலம் நிம்பேயா நௌசாலியா
    " " செங்கழுநீர் நிம்பேயா நௌசாலியா
    " " நெய்தல் நிம்பேயா வயலேசியா
    " " கருங்குவளை நிம்பேயா வயலேசியா
    " " தாமரை நிலம்பியம் ஸ்பிசியோசம்