அட்டவணை:தலைமைச் செயலகச் சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி.pdf