முதற் குலோத்துங்க சோழன்

இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக. இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக


முதற்
குலோத்துங்க சோழன்

 
T.V.சதாசிவ பண்டாரத்தார்முதற்

குலோத்துங்க சோழன்

 

ஆக்கியோர் :

T. V. சதாசிவ பண்டாரத்தார்

Retd. Lecturer, Tamil Research Department,

Annamalai University.

 

சிடைக்குமிடம் :

பாரி நிலையம்

59, பிராட்வே, சென்னை-1

நான்காம் பதிப்பு 1954

உரிமை ஆசிரியர்க்கே

 

விலை ரூபா 2

 

சாது அச்சுக்கூடம், இராயப்பேட்டை, சென்னை - 14