சங்க இலக்கியம்

சங்க இலக்கியம்- ஆசிரியர் அகரவரிசை அடிப்படையில்தொகு

அகம்பன் மாலாதனார்
அஞ்சியத்தை மகள் நாகையார்
அஞ்சில் அஞ்சியார்
அஞ்சில் ஆந்தையார்
அடைநெடுங் கல்வியார்
அணிலாடு முன்றிலார்
அண்டர்மகன் குறுவழுதியார்
அதியன் விண்ணத்தனார்
அந்தி இளங்கீரனார்
அம்மூவனார்
அம்மெய்யனாகனார்
அரிசில்கிழார்
அல்லங் கீரனார்:
அழிசி நச்சாத்தனார்
அள்ளூர் நன்முல்லையார்
அறிவுடை நம்பி
ஆசிரியன் பெருங்கண்ணன்
ஆடுதுறை மாசாத்தனார்
ஆதிமந்தி
ஆரியவரசன் யாழ்ப்பிரமதத்தன்
ஆர்க்காடுகிழார் மகனார் வெள்ளைக் கண்ணத்தனார்
ஆலியார்
ஆவூர்கிழார்
ஆவூர்கிழார் மகனார் கண்ணகனார்
ஆவூர்க்காவிதிகள் சாதேவனார்
ஆவூர் மூலங்கிழார்
இடைக்கழி நாட்டு நல்லூர் நத்தத்தனார்
இடைக்காடனார்
இடைக்குன்றூர் கிழார்
இடையன்சேந்தன் கொற்றனார்
இடையன் நெடுங்கீரனார்
இம்மென்கீரனார்
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=சங்க_இலக்கியம்&oldid=971016" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது