சிலப்பதிகாரம்

இந்த புத்தகத்தை Mobi(kindle) fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை EPUB fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை RTF fileஆக பதிவிறக்குக. இந்த புத்தகத்தை PDFஆக பதிவிறக்குக. இவ்வடிவில் பதிவிறக்குக

சிலப்பதிகாரம்

உள்ளடக்கம்தொகு

சிலப்பதிகாரம்/பதிகம்
சிலப்பதிகாரம்/உரைபெறு கட்டுரை

புகார்க் காண்டம்தொகு

1.மங்கல வாழ்த்துப் பாடல்
2.மனையறம்படுத்த காதை
3.அரங்கேற்று காதை
4.அந்திமாலைச் சிறப்புசெய் காதை
5.இந்திரவிழவூரெடுத்த காதை
6.கடலாடு காதை
7.கானல் வரி
8.வேனிற் காதை
9.கனாத்திறமுரைத்த காதை
10.நாடுகாண் காதை

மதுரைக் காண்டம்தொகு

11.காடுகாண் காதை
12.வேட்டுவ வரி
13.புறஞ்சேரியிறுத்த காதை
14.ஊர்காண் காதை
15.அடைக்கலக் காதை
16.கொலைக்களக் காதை
17.ஆய்ச்சியர் குரவை
18.துன்ப மாலை
19.ஊர்சூழ் வரி
20.வழக்குரை காதை
21.வஞ்சின மாலை
22.அழற்படு காதை
23.கட்டுரை காதை

வஞ்சிக் காண்டம்தொகு

24.குன்றக் குரவை
25.காட்சிக் காதை
26.கால்கோட் காதை
27.நீர்ப்படைக் காதை
28. நடுகற் காதை
29. வாழ்த்துக் காதை
30. வரந்தரு காதை
கட்டுரை

நூற்கட்டுரைதொகு

நூற் கட்டுரை
"https://ta.wikisource.org/w/index.php?title=சிலப்பதிகாரம்&oldid=1113825" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது