விக்கிமூலம்:விக்கியன்பு/பதிகை

|-class="wikilovelist" id="Expression error: Unrecognized punctuation character "{"."

| Expression error: Unrecognized punctuation character "{". || 14:51, 5 சூலை 2016 || Info-farmer (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-Expression error: Unrecognized punctuation character "{"."| சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Expression error: Unrecognized punctuation character "{".">செய்தி:- பல லட்சம் மின்வருடப் பக்கங்களை பதிவேற்றியதற்கு தங்களுக்கு இப்பதக்கத்தினை வழங்குகிறேன். || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

|-

 • 14:51, 5 சூலை 2016 - Info-farmer (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:51, 5 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:51, 5 சூலை 2016 - நீங்கள் Info-farmer (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="Expression error: Unrecognized punctuation character "{"."

  | Expression error: Unrecognized punctuation character "{". || 15:11, 5 சூலை 2016 || Meykandan (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-Expression error: Unrecognized punctuation character "{"."| களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Expression error: Unrecognized punctuation character "{".">செய்தி:- பல சங்க இலக்கிய நூல்களை அயராது பதிவேற்றுவதற்காக தங்களுக்கு இப்பதக்கத்தினை வழங்குகிறேன். || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 15:11, 5 சூலை 2016 - Meykandan (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:11, 5 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:11, 5 சூலை 2016 - நீங்கள் Meykandan (பேச்சு) இற்கு களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="3"

  | 3 || 16:12, 5 சூலை 2016 || Info-farmer (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-3"| சிறந்த கூட்டுமுயற்சிப் பதக்கம்

  செய்தி:- நிறைய நபர்களை விக்கிமூலத்திற்கு வரவழைப்பதற்கான முயற்சியை மேற்கொள்வதால் இப்பதக்கத்தினை வழங்குகிறேன்.

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 16:12, 5 சூலை 2016 - Info-farmer (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) சிறந்த கூட்டுமுயற்சிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:12, 5 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) சிறந்த கூட்டுமுயற்சிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:12, 5 சூலை 2016 - நீங்கள் Info-farmer (பேச்சு) இற்கு சிறந்த கூட்டுமுயற்சிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="4"

  | 4 || 18:48, 25 சூலை 2016 || Asokanr (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-4"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- வஞ்சிமாநகரத்தை முழு மூச்சாக, மூழுமையாக சரிபார்த்ததற்காக இவ்விருது தங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 18:48, 25 சூலை 2016 - Asokanr (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:48, 25 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:48, 25 சூலை 2016 - நீங்கள் Asokanr (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="5"

  | 5 || 06:00, 5 செப்டம்பர் 2016 || தேமொழி (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-5"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- அயராது, புதிய நுட்பங்களை கற்றுக்கொண்டு மெய்ப்பு செய்வதால் தங்களுக்கு இப்பதக்கம் அளிக்கப்படுகிறது.

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 06:00, 5 செப்டம்பர் 2016 - தேமொழி (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:00, 5 செப்டம்பர் 2016 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:00, 5 செப்டம்பர் 2016 - நீங்கள் தேமொழி (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="6"

  | 6 || 06:01, 5 செப்டம்பர் 2016 || கி.மூர்த்தி (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-6"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:-

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 06:01, 5 செப்டம்பர் 2016 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:01, 5 செப்டம்பர் 2016 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:01, 5 செப்டம்பர் 2016 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="7"

  | 7 || 16:12, 6 செப்டம்பர் 2016 || கி.மூர்த்தி (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-7"| களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்

  செய்தி:- தொடர்ந்து மெய்ப்பு பார்த்து மூன்று புத்தகங்கள் முழுமையாக மெய்ப்பு பார்த்து முடித்தமைக்கு தங்களுக்கு இவ்விருது.!!

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 16:12, 6 செப்டம்பர் 2016 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:12, 6 செப்டம்பர் 2016 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:12, 6 செப்டம்பர் 2016 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="8"

  | 8 || 16:58, 17 ஏப்ரல் 2017 || Sgvijayakumar (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-8"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:-

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 16:58, 17 ஏப்ரல் 2017 - Sgvijayakumar (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:58, 17 ஏப்ரல் 2017 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:58, 17 ஏப்ரல் 2017 - நீங்கள் Sgvijayakumar (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="9"

  | 9 || 16:05, 17 அக்டோபர் 2017 || Cyarenkatnikh (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-9"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:-

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 16:05, 17 அக்டோபர் 2017 - Cyarenkatnikh (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:05, 17 அக்டோபர் 2017 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:05, 17 அக்டோபர் 2017 - நீங்கள் Cyarenkatnikh (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="10"

  | 10 || 03:11, 7 நவம்பர் 2017 || Vkalaivani (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-10"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:-

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 03:11, 7 நவம்பர் 2017 - Vkalaivani (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:11, 7 நவம்பர் 2017 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:11, 7 நவம்பர் 2017 - நீங்கள் Vkalaivani (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="11"

  | 11 || 06:01, 23 நவம்பர் 2017 || Ramnath61 (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-11"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:-

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 06:01, 23 நவம்பர் 2017 - Ramnath61 (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:01, 23 நவம்பர் 2017 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:01, 23 நவம்பர் 2017 - நீங்கள் Ramnath61 (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="12"

  | 12 || 14:59, 29 சூலை 2018 || Guruleninn (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-12"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:-

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 14:59, 29 சூலை 2018 - Guruleninn (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:59, 29 சூலை 2018 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:59, 29 சூலை 2018 - நீங்கள் Guruleninn (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="13"

  | 13 || 07:19, 13 ஆகத்து 2018 || Sgvijayakumar (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-13"| சிறப்புப் பதக்கம்

  செய்தி:- தங்கள் மெய்ப்பு திருத்தும் எண்ணிக்கை 2000 த்தை தாண்டியுள்ளதால் உங்களுக்கு இப்பதக்கம். சான்று

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 07:19, 13 ஆகத்து 2018 - Sgvijayakumar (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:19, 13 ஆகத்து 2018 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:19, 13 ஆகத்து 2018 - நீங்கள் Sgvijayakumar (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="14"

  | 14 || 07:28, 3 செப்டம்பர் 2018 || TVA ARUN (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-14"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:-

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 07:28, 3 செப்டம்பர் 2018 - TVA ARUN (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:28, 3 செப்டம்பர் 2018 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:28, 3 செப்டம்பர் 2018 - நீங்கள் TVA ARUN (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="15"

  | 15 || 15:20, 26 அக்டோபர் 2018 || TI Buhari (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-15"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:-

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 15:20, 26 அக்டோபர் 2018 - TI Buhari (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:20, 26 அக்டோபர் 2018 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:20, 26 அக்டோபர் 2018 - நீங்கள் TI Buhari (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="16"

  | 16 || 08:28, 17 சூன் 2019 || Neechalkaran (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-16"| நுட்பப் பதக்கம்

  செய்தி:- மெய்ப்பு பார்ப்பதற்கு எளிமையாக மிதக்கும் கருவிப்பட்டைகள் மற்றும் பொத்தான்கள் வரும் கருவிக்கான நிரலை எழுதியதற்காக இப்பதக்கம். நன்றி.

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 08:28, 17 சூன் 2019 - Neechalkaran (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) நுட்பப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:28, 17 சூன் 2019 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) நுட்பப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:28, 17 சூன் 2019 - நீங்கள் Neechalkaran (பேச்சு) இற்கு நுட்பப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="17"

  | 17 || 01:35, 18 சூன் 2019 || Abinaya Murthy (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-17"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- எனது நண்பர்கள் மினன்னூலை transcribe செய்ததற்கு வாழ்த்துக்கள்.

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 01:35, 18 சூன் 2019 - Abinaya Murthy (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 01:35, 18 சூன் 2019 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 01:35, 18 சூன் 2019 - நீங்கள் Abinaya Murthy (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="18"

  | 18 || 15:39, 28 சூன் 2019 || Arularasan. G (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-18"| விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம்

  செய்தி:- சீர்மிகு சிவகங்கைச் சீமை என்னும் நூலை மெய்ப்பு செய்ததற்காக இந்த விருது. நன்றி.

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 15:39, 28 சூன் 2019 - Arularasan. G (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:39, 28 சூன் 2019 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:39, 28 சூன் 2019 - நீங்கள் Arularasan. G (பேச்சு) இற்கு விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="19"

  | 19 || 15:40, 28 சூன் 2019 || Deepa arul (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-19"| விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம்

  செய்தி:- சீர்மிகு சிவகங்கைச் சீமை என்னும் நூலை மெய்ப்பு செய்ததற்காக இந்த விருது. நன்றி -- ஜெ. பாலாஜி (Balajijagadesh) (பேச்சு) 15:40, 28 சூன் 2019 (UTC)[பதிலளி]

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 15:40, 28 சூன் 2019 - Deepa arul (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:40, 28 சூன் 2019 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:40, 28 சூன் 2019 - நீங்கள் Deepa arul (பேச்சு) இற்கு விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="20"

  | 20 || 16:58, 4 சூலை 2019 || Arularasan. G (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-20"| பக்க ஒருங்கிணைவு பதக்கம்.

  செய்தி:- அண்டார்க்டிக் பெருங்கடல் என்னும் நூலை கவனமாக தவறின்றி பக்க ஒருங்கிணைவு செய்ததற்காக இப்பதக்கம். நன்றி

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 16:58, 4 சூலை 2019 - Arularasan. G (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) பக்க ஒருங்கிணைவு பதக்கம். என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:58, 4 சூலை 2019 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) பக்க ஒருங்கிணைவு பதக்கம். என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:58, 4 சூலை 2019 - நீங்கள் Arularasan. G (பேச்சு) இற்கு பக்க ஒருங்கிணைவு பதக்கம். என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="22"

  | 22 || 09:33, 14 நவம்பர் 2019 || Neechalkaran (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-22"| ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம்

  செய்தி:- அகராதி மெய்ப்பு தொடங்கி பல புதுப்பயனர்களை தமிழ் விக்கிமூலத்தில் பங்களிப்பு செய்ய ஊக்குவித்து, வழிநடத்தியமைக்கு இப்பதக்கம்.

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 09:33, 14 நவம்பர் 2019 - Neechalkaran (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:33, 14 நவம்பர் 2019 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:33, 14 நவம்பர் 2019 - நீங்கள் Neechalkaran (பேச்சு) இற்கு ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="23"

  | 23 || 08:19, 25 டிசம்பர் 2019 || ஐயோன் (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-23"| சிறந்த கூட்டுமுயற்சிப் பதக்கம்

  செய்தி:- நிகண்டியம் திட்டம் தொடங்கி, தொடரந்து சமூக தளங்களில் இயங்கி, புதுப்பயனர்களுக்கான உதவி காணொளிகள் செய்து ஊக்குவித்து வருவதற்காக இந்த பதக்கம். வாழ்த்துக்கள். -- Balajijagadesh (பேச்சு) 08:19, 25 டிசம்பர் 2019 (UTC)

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 08:19, 25 டிசம்பர் 2019 - ஐயோன் (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) சிறந்த கூட்டுமுயற்சிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:19, 25 டிசம்பர் 2019 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) சிறந்த கூட்டுமுயற்சிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:19, 25 டிசம்பர் 2019 - நீங்கள் ஐயோன் (பேச்சு) இற்கு சிறந்த கூட்டுமுயற்சிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="23"

  | 23 || 02:57, 26 டிசம்பர் 2019 || Tshrinivasan (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-23"| ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம்

  செய்தி:- விக்கிமூலம்:கணியம் திட்டம் மூலமாக பல பங்களிப்பாளர்களை ஊக்குவித்துவருவதற்காக இந்த விருது. -- Balajijagadesh (பேச்சு) 02:57, 26 டிசம்பர் 2019 (UTC)

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 02:57, 26 டிசம்பர் 2019 - Tshrinivasan (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:57, 26 டிசம்பர் 2019 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:57, 26 டிசம்பர் 2019 - நீங்கள் Tshrinivasan (பேச்சு) இற்கு ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="24"

  | 24 || 06:27, 8 ஜனவரி 2020 || கருப்புமனோ (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-24"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- தொடர்ந்து ஊக்கமுடம் அகராதியை மெய்ப்பு செய்து வருவதற்காக இந்த விருது.

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 06:27, 8 ஜனவரி 2020 - கருப்புமனோ (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:27, 8 ஜனவரி 2020 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:27, 8 ஜனவரி 2020 - நீங்கள் கருப்புமனோ (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="25"

  | 25 || 02:26, 9 ஜனவரி 2020 || ஆராவமுதன் (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-25"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- அகராதிகளை நேர்த்தியாக விடாமல் மெய்ப்பு செய்து வருவதற்காக இந்த பதக்கம். நன்றி

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 02:26, 9 ஜனவரி 2020 - ஆராவமுதன் (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:26, 9 ஜனவரி 2020 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:26, 9 ஜனவரி 2020 - நீங்கள் ஆராவமுதன் (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="26"

  | 26 || 01:49, 11 பெப்ரவரி 2020 || Sudhahar Sambamoorthyrao (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-26"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- ஊக்கமுடன் அகரமுதலிகளை மெய்ப்பு செய்வதற்காக இந்த பதக்கம். நன்றி

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 01:49, 11 பெப்ரவரி 2020 - Sudhahar Sambamoorthyrao (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 01:49, 11 பெப்ரவரி 2020 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 01:49, 11 பெப்ரவரி 2020 - நீங்கள் Sudhahar Sambamoorthyrao (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="27"

  | 27 || 06:17, 12 மார்ச் 2020 || Kumarkaliannan (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-27"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- ஆண் சிங்கம் நூலை மெய்ப்புப் பார்த்தற்காக இப்பதக்கம்.

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 06:17, 12 மார்ச் 2020 - Kumarkaliannan (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:17, 12 மார்ச் 2020 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:17, 12 மார்ச் 2020 - நீங்கள் Kumarkaliannan (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="28"

  | 28 || 11:58, 12 மார்ச் 2020 || கென்னடி (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-28"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- தமிழ் நூல்களில் பௌத்தம் நூலை மெய்ப்பு செய்து முடித்தற்காக இந்தப் பதக்கம்

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 11:58, 12 மார்ச் 2020 - கென்னடி (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 11:58, 12 மார்ச் 2020 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 11:58, 12 மார்ச் 2020 - நீங்கள் கென்னடி (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="29"

  | 29 || 12:13, 15 மார்ச் 2020 || Fathima rinosa (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-29"| சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்

  செய்தி:- அந்தமான் கைதி என்னும் மெய்ப்பு செய்ய கடினமான நாடக நூலை திறன்பேசியிலேயே முழுவதுமாக மெய்ப்பு பார்த்ததற்காக இந்த பதக்கம். வாழ்த்துக்கள்

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 12:13, 15 மார்ச் 2020 - Fathima rinosa (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:13, 15 மார்ச் 2020 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:13, 15 மார்ச் 2020 - நீங்கள் Fathima rinosa (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="30"

  | 30 || 10:21, 10 மே 2020 || Sridhar G (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-30"| ஒருங்கிணைப்பாளர்

  செய்தி:-

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 10:21, 10 மே 2020 - Sridhar G (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:21, 10 மே 2020 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:21, 10 மே 2020 - நீங்கள் Sridhar G (பேச்சு) இற்கு ஒருங்கிணைப்பாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="31"

  | 31 || 03:30, 12 மே 2020 || SUGI SCHOOL (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-31"| அசத்தும் பள்ளி மாணவர் பதக்கம்

  செய்தி:- விக்கிமூலம்:விக்கிமூலம் மெய்ப்பு பார்க்கும் தொடர் தொகுப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று மெய்ப்பு பார்த்ததற்காகவும் பொது மெய்ப்பு பணிக்காகவும் இந்த விருது. தொடர்ந்து பங்களித்து வருக. தமிழ் பணி ஆற்றுக!

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 03:30, 12 மே 2020 - SUGI SCHOOL (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் பள்ளி மாணவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:30, 12 மே 2020 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் பள்ளி மாணவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:30, 12 மே 2020 - நீங்கள் SUGI SCHOOL (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் பள்ளி மாணவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="32"

  | 32 || 03:32, 12 மே 2020 || JEYA NANGUR (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-32"| அசத்தும் பள்ளி மாணவர் பதக்கம்

  செய்தி:- விக்கிமூலம்:விக்கிமூலம் மெய்ப்பு பார்க்கும் தொடர் தொகுப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று மெய்ப்பு பார்த்ததற்காகவும் பொது மெய்ப்பு பணிக்காகவும் இந்த விருது. தொடர்ந்து பங்களித்து வருக. தமிழ் பணி ஆற்றுக!

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 03:32, 12 மே 2020 - JEYA NANGUR (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் பள்ளி மாணவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:32, 12 மே 2020 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் பள்ளி மாணவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:32, 12 மே 2020 - நீங்கள் JEYA NANGUR (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் பள்ளி மாணவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="33"

  | 33 || 15:09, 28 அக்டோபர் 2020 || Ushanandhiniashokkumar (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-33"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- இந்த உள்ளகப் பயிற்சியில் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்ட இருபது பக்கங்களை மெய்ப்பு பார்த்தல் என்பதனை இரண்டே நாட்களில் முடித்தமையினை பாராட்டி இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவது மகிழ்ச்சி. இந்த பயிற்சி மட்டுமல்லாது தொடர்ந்து விக்கிமூலத்தில் பங்களிக்க வாழ்த்துகள்

  || Sridhar G || மாற்றம் ||

  |-

 • 15:09, 28 அக்டோபர் 2020 - Ushanandhiniashokkumar (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:09, 28 அக்டோபர் 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:09, 28 அக்டோபர் 2020 - நீங்கள் Ushanandhiniashokkumar (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="34"

  | 34 || 03:11, 30 நவம்பர் 2020 || Ssriram mt (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-34"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- தொடர்ந்து மெய்ப்பு செய்து வருவதற்கும், அட்டவணை:வசந்த மல்லிகா.pdf நூலில் விடுப்பட்ட பக்கத்தினை கண்டு சேர்த்ததற்கும் இந்த விருது.

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 03:11, 30 நவம்பர் 2020 - Ssriram mt (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:11, 30 நவம்பர் 2020 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:11, 30 நவம்பர் 2020 - நீங்கள் Ssriram mt (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="36"

  | 36 || 06:42, 2 திசம்பர் 2020 || Tnse anita cbe (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-36"| ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம்

  செய்தி:- தாங்கள் தொடர்ந்து விக்கிமூலத்தில் பங்களித்து வருவதற்காகவும் தங்களது சக ஆசிரியைகளையும் போட்டிக் காலம் மட்டுமல்லாது மாதம் தோறும் ஒரு நூலினை மெய்ப்பு பார்ப்பதற்கு ஊக்குவிப்பதற்காகவும் இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி

  || Sridhar G || மாற்றம் ||

  |-

 • 06:42, 2 திசம்பர் 2020 - Tnse anita cbe (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:42, 2 திசம்பர் 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:42, 2 திசம்பர் 2020 - நீங்கள் Tnse anita cbe (பேச்சு) இற்கு ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="36"

  | 36 || 03:07, 31 திசம்பர் 2020 || Geethabharathi (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-36"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- சிறப்பாகப் பங்களித்து வருவதனைப் பாராட்டி இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி

  || Sridhar G || மாற்றம் ||

  |-

 • 03:07, 31 திசம்பர் 2020 - Geethabharathi (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:07, 31 திசம்பர் 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:07, 31 திசம்பர் 2020 - நீங்கள் Geethabharathi (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="37"

  | 37 || 03:54, 3 சனவரி 2021 || TNSE CHANDRA DEEPTHI PDK (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-37"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- பக்கங்களை சிறப்பாக மெய்ப்பு பார்த்து வருவதற்காக தங்களுக்கு இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி. தொடர்ந்து பங்களியுங்கள். வாழ்க வளமுடன்

  || Sridhar G || மாற்றம் ||

  |-

 • 03:54, 3 சனவரி 2021 - TNSE CHANDRA DEEPTHI PDK (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:54, 3 சனவரி 2021 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:54, 3 சனவரி 2021 - நீங்கள் TNSE CHANDRA DEEPTHI PDK (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="38"

  | 38 || 02:51, 9 சனவரி 2021 || தாமோதரசாமி சுந்தர்ராஜ் (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-38"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- ஆர்வமாக பல பக்கங்களை சிறப்பாக மெய்ப்பு செய்து வருவதற்காக இந்தப் பத்க்கத்தினை அளிப்பதில் மகிழ்ச்சி.

  || Sridhar G || மாற்றம் ||

  |-

 • 02:51, 9 சனவரி 2021 - தாமோதரசாமி சுந்தர்ராஜ் (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:51, 9 சனவரி 2021 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:51, 9 சனவரி 2021 - நீங்கள் தாமோதரசாமி சுந்தர்ராஜ் (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="39"

  | 39 || 14:58, 12 சனவரி 2021 || செண்பகவடிவு செ (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-39"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- பயிற்சியில் சொல்லிக் கொடுக்காத சில மெய்ப்பு பார்க்கும் முறைகளையும் உங்களது ஆர்வத்தினால் செய்துவருவதனைப் பாராட்டி இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவது மகிழ்ச்சி.

  || Sridhar G || மாற்றம் ||

  |-

 • 14:58, 12 சனவரி 2021 - செண்பகவடிவு செ (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:58, 12 சனவரி 2021 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:58, 12 சனவரி 2021 - நீங்கள் செண்பகவடிவு செ (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="40"

  | 40 || 12:37, 28 சனவரி 2021 || செண்பகவடிவு செ (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-40"| சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்

  செய்தி:- தொடர்ந்து ஒரு மாத காலமாக தங்களுக்குக் கிடைக்கும் ஓய்வு நேரங்களில் கடற்கரையினிலே எனும் நூல் முழுவதையும் மெய்ப்புப் பார்த்ததினைப் பாராட்டி இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவது மகிழ்ச்சி

  || Sridhar G || மாற்றம் ||

  |-

 • 12:37, 28 சனவரி 2021 - செண்பகவடிவு செ (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:37, 28 சனவரி 2021 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:37, 28 சனவரி 2021 - நீங்கள் செண்பகவடிவு செ (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • |-class="wikilovelist" id="41"

  | 41 || 09:48, 5 பெப்ரவரி 2021 || Yasercs89 (பேச்சு) ||class="mw-customtoggle-41"| அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்

  செய்தி:- வாழ்த்துக்கள். தொடர்ந்து பங்களித்து வருக!!!

  || Balajijagadesh || மாற்றம் ||

  |-

 • 09:48, 5 பெப்ரவரி 2021 - Yasercs89 (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:48, 5 பெப்ரவரி 2021 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:48, 5 பெப்ரவரி 2021 - நீங்கள் Yasercs89 (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.