அட்டவணை:தமிழ் நாடகத் தலைமை ஆசிரியர் 2.pdf

தமிழ் நாடகத் தலைமை ஆசிரியர் 2.pdf
தலைப்புதமிழ் நாடகத் தலைமை ஆசிரியர் 2
ஆசிரியர்அவ்வை தி. க. சண்முகம்
பதிப்பகம்பூவழகி பதிப்பகம்
முகவரிசென்னை
ஆண்டுமுதற்பதிப்பு, 2006
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை மெய்ப்புப்பணி முடியவில்லை

நூற்பக்கங்கள்