சங்க இலக்கியத் தாவரங்கள்/அகர வரிசைப் பட்டியல்

சங்க இலக்கியத் தாவரங்களின் அகர வரிசைப் பட்டியல்

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-

|-


வரிசை
எண்
(1)
சங்க இலக்கியப் பெயர்
(2)
பக்கம்
(3)
தாவரப் பெயர்
(4)
தாவரக் குடும்பம்
(5)

1. 
அகரு
611 
Aquilaria agallocha Roxb. Thymelaeaceae
2. 
அகில்
611 
Aquilaria agallocha Roxb. Thymelaeaceae
3. 
அசோகு
247 
Saraca indica, Linn.. Caesalpinoideae
4. 
அடுக்கு மல்லிகை[1]
456 
Jasminum arborescens Roxb. Oleaceae
5. 
அடும்பு
518 
Ipomoea pescaprae; Sweet. Convolvulaceae
6. 
அத்தி
633 
Ficus glomerata, Roxb. Moraceae
7. 
அதவம்-அத்தி
633 
Ficus glomerata, Roxb. Moraceae
8. 
அதிரல்-காட்டு மல்லிகை
465 
Jasminum angustifolium Vahl. Oleaceae
9. 
அந்தி மல்லிகை[1]
599 
Mirabilis jalaba, Linn. Nyctaginiaceae
10. 
அரளி[1]
490 
Allamanda nerrifolia, Hook. Apocynaceae
11. 
அரி-மூங்கிலரிசி
726 
Bambusa arundinacea, Willd. Gramineae
12. 
அல்லி
13 
Nymphaea pubescens, Willd. Nymphaeaceae
13. 
அலரி-செவ்வலரி
483 
Nerium indicum, Mill. Apocynaceae
14. 
அவரை
231 
Dolichus lablab, Linn. Papilionatae or Papilionoideae
15. 
அழிஞ்சில்-சே
353 
Alangium salvifolium, Wang. Alangiaceae
16. 
அருகை-அருகம்புல்
736 
Cynodon dactylon, Pers. Gramineae
17. 
அனிச்சம்
339 
Lagerstroemia flos reginae, Retz. Lythraceae
18. 
ஆம்பல்
13 
Nymphaea pubescens, Willd. Nymphaeaceae
19. 
ஆர்-ஆத்தி
257 
Bauhinia recemosa, Lam. Caesalpineae or Caesalpinoideae
20. 
ஆர்-மந்தாரம்
265 
Bauhinia purpurea, Linn. Caesalpinoideae
21. 
ஆரம்--சந்தனம்
614 
Santalum album, Linn. Santalaceae
22. 
ஆல்
638 
Ficus bengalensis, Linn. Moraceae
23. 
ஆவிரை
270 
Cassia auriculata, Linn. Caesalpinoideae
24. 
இஞ்சி
656 
Zingiber officinale, Rose. Zingiberaceae
25. 
இல்லம்-தேற்றா
515 
Strychnos potatorum, Lf. Loganiaceae
26. 
இலவம்
117 
Bombax malabaricum, D.C. Bombacaceae
27. 
ஈங்கை
292 
Mimosa rubicaulis, Lamk. Mimosoideae
28. 
உடை
295 
Acacia planifrons, W & A. Mimosoideae
29. 
உந்தூழ்
726 
Bambusa arundinacea, willd. Gramineae
30. 
உழிஞை
175 
Cardiospermum halicacabum, Linn. Sapindaceae
31. 
ஊகு-ஊகம்புல்
733 
Aristida setacea, Retz. Gramineae
32. 
ஊசி முல்லை[2]
442 
Jasminum, cuspidatum Rotti. Oleaceae
33. 
எண்-எள்
553 
Sesamum indicum, Linn. Pedaliaceae
34. 
எருக்கு
511 
Calotropis gigantea, R. Brid. Asclepiadaceae
35. 
எருவை
723 
Cyperus rotundus, Linn. Cyperaceae
36. 
எள் எண்
553 
Sesamum indicum, Linn. Pedaliaceae
37. 
எறுழம்
384 
Rhododendron nilagiricum, Zenk. Ericaceae
38. 
ஏனல் - தினை
761 
Setaria italica, Beauv. Gramineae
39. 
ஐயவி-சிறுவெண்கடுகு
62 
Brassica alba, H f. & D. Cruciferae
40. 
ஐவனம்-நெல்
750 
Oryza sativa, Linn. Gramineae
41. 
ஓமை-பாங்கர்
1 
Dillenia indica, Linn. Dilleniaceae
42. 
கடு-கடுக்காய்
321 
Terminalia chebula, Retz. Myrtaceae
43. 
கண்ணி -குன்றி
200 
Abrus precatorius, Linn. Papilionoideae
44. 
கண்பு-சம்பு
717 
Typha aungustata, B. & ch. Typhaceae
45. 
கணவிரம்
483 
Nerium indicum, Mill. Apocynaceae
46. 
கத்திகை
123 
Hiptage madablota, Gaertn, Malpighiaceae
47. 
கமுகு
694 
Areca catechu, Linn. Palmae
48. 
கரந்தை-நாறுகரந்தை
381 
Sphaeranthus indicus, Linn. Compositae
49. 
கரும்பு
739 
Saccharum officinarum, Linn. Gramineae
50. 
கருவாகை[3]
306 
Enterolobium saman, Prain. Mimosoideae
51. 
கருவிளம்
142 
Feronia elephantum, Corrn. Rutaceae
52. 
கருவிளை
210 
Clitoria turnatea, Linn. Papilionatae
53. 
கலியாண முருங்கை
195 
Erythrina indica,Lam. Papilionatae
54. 
கவிர்
195 
Erythrina indica, Lam. Papilionatae
55. 
கழை
726 
Bambusa arundinacea, Willd. Gramineae
56. 
கறி
606 
Piper nigrum, Linn. Piperaceae
57. 
காஞ்சி
620 
Trewia nudiflora, Linn. Euphorbiaceae
58. 
காந்தள்
670 
Gloriosa superba, Linn. Liliaceae
59. 
காயா-பூவை
332 
Memecylon edule, Roxb. Melastomaceae
60. 
காழ்வை-அகில்
611 
Aquilaria agallocha, Roxb. Thymelaeaceae
61. 
காவி-(செங்கழுநீர்)
31 
Nymphaea nouchalia, Burm.f. Nymphaeaceae
62. 
குடசம்
494 
Holarrhena antidysentrica, Wall. Apocynaceae
63. 
குமிழ்
574 
Gmelina asiatica, Linn. Verbenaceae
64. 
குரவம்
153 
Atalantia missionis, Oliv. Rutaceae
65. 
குரவு
153 
Atalantia missionis, Oliv. Rutaceae
66. 
குரா
153 
Atalantia missionis, Oliv. Rutaceae
67. 
குரீஇப்பூளை
601 
Aerva lanata, Juss. Amarantaceae
68. 
குருக்கத்தி
123 
Hiptage madablota Gaertn. Malpighiaceae
69. 
குருகிலை
159 
Atalantia missionis, Oliv. Rutaceae
70. 
குருகு-மாதவி
123 
Hiptage madablota, Gaertn. Malpighiaceae
71. 
குருந்து- குரந்தம்
153 
Atalantia missionis, Oliv. Rutaceae
72. 
குல்லை
588 
Ocimum canum, Sims. Labiatae
73. 
குவளை - செங்குவளை - செங்கழுநீர்
31 
Nymphaea nouchalia, Burm. f. Nymphaeaceae
74. 
குளவி - மலை மல்லிகை
458 
Jasminum griffithii, Clarke. Oleaceae
75. 
குறிஞ்சி
557 
Phelophyllum kunthianum, Nees. Acanthaceae
76. 
குன்றி
200 
Abrus precatorius, Linn. Papilionoideae
77. 
கூதளம்
522 
Ipomoea sepiaria, Keen. Convolvulaceae
78. 
கூவிரம்
766 
Not known
79. 
கூவிளம்-வில்வம்
148 
Aegle marmelos, Corrn. Rutaceae
80. 
கைதை-தாழை
712 
Pandanus tectorius, Soland Fandanaceae
81. 
கொகுடி-கொகுட்டம்- கொடிமுல்லை
437 
Jasminum sambac, var. heyneanum, C. B. Clarke Oleaceae
82. 
கொள்
235 
Dolichos biflorus, Linn. Papilionatea
83. 
கொன்றை-கடுக்கை
276 
Cassia fistula, Linn. Caesalpineae
84. 
கோங்கம்
70 
Cochlospermum gossypium, DC. Bixaceae
85. 
கோடல்
688 
Gloriosa superba, Linn. Liliaceae
86. 
சண்பகம்
5 
Michelia champaca, Linn. Magnoliaceae
87. 
சந்தனம்
614 
Santalum album, Linn. Santalaceae
88. 
சிந்துவாரம்
579 
Vitex negundo, Linn. Verbenaceae
89. 
சிவகரந்தை-நாறுகரந்தை
381 
Sphaeranthus indicus, Linn. Compositae
90. 
சிறுமாரோடம்-செங்கருங்காலி
399 
Diospyros ebenum, Koen. Ebenaceae
91. 
சுரபுன்னை
86 
Ochrocarpus longifolius, Bth. & HK. Guttiferae
92. 
சுள்ளி
366 
Anthocephalus indicus, Rich. Rubiaceae
93. 
சூரல் -பிரம்பு
698 
Calamus rotang, Linn. Palmae
94. 
செங்கடம்பு-மராஅம்
324 
Barringtonia acutangula. Gaertn. Lecythidaceae
95. 
செங்குரலி
767 
Not known
96. 
செங்கொடுவேரி
389 
Plumbago rosea, Linn. Plumbaginaceae
97. 
செந்நெல்-வெண்ணெல்
750 
Oryza sativa, Linn. Gramineae
98. 
செம்மல்-சாதிமுல்லை
423 
Jasminum officinale, Linn. Oleaceae
99. 
செயலை
247 
Saraca indica, Linn. Caesalpinoideae
100. 
செருந்தி
166 
Ochna squarrosa, Linn. Ochnaceae
101. 
செருவிளை
210 
Clitoria turnatea, Linn. Papilionatae
102. 
செவ்வல்லி
26 
Nymphaea rubra, Roxb. Nymphaeaceae
103. 
“சே”-அழிஞ்சில்
353 
Alangium salvifolium, Wang. Alangiaceae
104. 
சேடல்-பவள மல்லிகை
478 
Nyctanthes arbor-tristis, Linn. Oleaceae
105. 
சேம்பு
720 
Typhonium flagelliforme, Bl. Araceae
106. 
ஞாழல்
288 
Cassia sophera, Linn. Caesalpinoideae
107. 
தணக்கம்-நுணா
367 
Morinda coreia, Ham. Rubiaceae
108. 
தருப்பை
745 
Sachaarum spontaneum, Linn. Gramineae
109. 
தளவம், தளா, தளவு, (செம்முல்லை).
427 
Jasminum grandiflorum, Linn. Oleaceae
110. 
தாமரை
55 
Nelumbium speciosum, Willd. Nymphaeaceae
111. 
தாழை
712 
Pandanus tectorius, Soland. Pandanaceae
112. 
தில்லை
625 
Excoecaria agallocha, Linn. Euphorbiaceae
113. 
திலகம்
298 
Adenanthera pavonina, Linn. Mimosoideae
114. 
தினை
761 
Setaria italica, Beauv. Gramineae
115. 
தும்பை
595 
Leucas aspera, Sprang. Labiateae
116. 
துழாய்
591 
Ocimum sanctum, Linn. Labiateae
117. 
தூறை - நூறை
528 
lpomoea batatas, Poir Convolvulaceae
118. 
தெங்கு (தென்னை)
701 
Cocos nucifera, Linn. Palmae
119. 
தெறுழ்வீ
515 
Not known
120. 
தேமா
180 
Mangifera indica, Linn. Anacardiaceae
121. 
தேறுவீ-தேற்றாம்பூ
515 
Strychnos potatorum, L.. F. Loganiaceae
122. 
தோரை
750 
Oryza sativa, Linn. Gramineae
123. 
தோன்றி
670 
Gloriosa superba, Linn. Liliaceae
124. 
நந்தி
500 
Ervatamia coronaria, Stapf. Apocynaceae
125. 
நரந்தம் பூ
160 
Citrus medica, Linn. Gramineae
126. 
நரந்தம்-புல்
756 
Cymbopogon citratus, Stapf. Rutaceae
127. 
நள்ளிருள் நாறி-மயிலை
445 
Jasminum sambac florae Var. monorae-pleno, Oleaceae
128. 
நறவம்,நறை, நறா, நறவு
75 
Bixa orellana, Linn Bixaceae
129. 
நாகம்
81 
Ochrocarpus longifolius, Bth. & Hk. Guttiferae
130. 
நாவல்
317 
Syzigium jambolanum, DC. Myrtaceae
131. 
நீலம்-(நீலோற்பலம்)
31 
Nymphaea nouchalia, Burm. f. Nymphaeaceae
132. 
நுணா
367 
Morinda coreia, Ham. Rubiaceae
133. 
நெய்தல் - கருங்குவளை
41 
Nymphaea violacea, Lehm. Nymphaeaceae
134. 
நெல்லி
629 
Emblica officinalis, Gaertn. Euphorbiaceae
135. 
நெருஞ்சி
129 
Tribulus terrestris, Linn. Zygophyllaceae
136. 
நெல்
750 
Oryza sativa, Linn. Gramineae
137. 
நொச்சி
579 
Vitex negundo, Linn. Verbenaceae
138. 
பகன்றை
538 
Operculina turpethum, SilvaMonso. Convolvulaceae
139. 
பசும்பிடி
91 
Garcinia spicata, Hkf. Guttiferae
140. 
பயினி
108 
Vateria indica, Linn. Dipterocarpaceae
141. 
பருத்தி
112 
Gossypium herbaceum, Linn. Malvaceae
142. 
பலா
643 
Artocarpus integirifolia, Linn. Moraceae
143. 
பலாசம்
217 
Butea frondosa, Koen. Papilionatae
144. 
பனை
705 
Borassus flabellifer, Linn. Palmae
145. 
பாங்கர்-ஓமை
1 
Dillenia indica, Linn. Dilleniaceae
146. 
பாதிரி
545 
Stereospermum suaveolens, DC. Bignoniaceae
147. 
பாரம்
112 
Gossypium herbaceum, Linn. Malvaceae
148. 
பாலை
503 
Wrightia tinctoria, R. Bird. Apocynaceae
149. 
பிடவம்
371 
Randia malabarica, Lam. Rubiaceae
150. 
பிடவு
371 
Randia malabarica, Lam. Rubiaceae
151. 
பிடா
371 
Randia malabarica, Lam. Rubiaceae
152. 
பிண்டி
247 
Saraca indica, Linn. Caesalpinoidea
153. 
பித்திகம் தளவம்
434 
Jasminum grandiflorum, Linn. Oleaceae
154. 
பீரம்-பீர்க்கு
345 
Luffa aegyptica, Mill. Cucurbitaceae
155. 
புரசு-புழகு
217 
Butea frondosa, Koen. Papilionatae
156. 
புழகு-மலை எருக்கு
195 
Erythrina indica, Linn. Papilionatae
157. 
புளிமா
138 
Averrhoa bilimbi, Linn. Oxalidaceae
158. 
புன்கு
227 
Pongamia glabra, Vent. Papilionatae
159. 
புன்னாகம்
85 
Ochrocarpus !ongifolius, Bth. & Hk. Guttiferae
160. 
புன்னை
94 
Calophyllum inophyllum, Linn. Guttiferae
161. 
புனமுருக்கு-புழகு
195 
Erythrina indica, Linn. Papilionatae
162. 
பூவை
332 
Memecylon edule, Roxb. Melastomaceae
163. 
பூளை
603 
Aerva tomentosa, Forsk. Amarantaceae
164. 
பெருந்தண் சண்பகம்
10 
Magnolia grandiflora, Linn. Magnoliaceae
165. 
பெரு மூங்கில்
726 
Bambusa arundinacea, Willd. Gramineae
166. 
போங்கம்
301 
Adenanthera, sp. Caesalpinoideae
167. 
மகிழம்-மகிழ்
394 
Mimusops elengi, Linn. Sapotaceae
168. 
மஞ்சள்
660 
Curcuma longa, Linn. Zingiberaceae
169. 
மணிச்சிகை
200 
Abrus precatorius, Linn. Papilionatae
170. 
மந்தாரம்-ஆர்
265 
Bauhinia purpurea, linn. Caesalpinoideae
171. 
மயிலை-நள்ளிருள்நாறி
445 
Jasminum sambac, Var. florae-manoraepleno, Oleaceae
172. 
மரமல்லிகை [4]
541 
Millingtonia hortensis, L. f. Bignoniaceae
173. 
மராஅம் -வெண்கடம்பு
324 
Anthocephalus indicus, Rich. Rubiaceae
174. 
மருதம்
308 
Terminalia arjuna, W. A. Combretaceae
175. 
மல்லிகை
450 
Jasminum pubescens, Willd. Oleaceae
176. 
மாதவி- குருக்கத்தி
123 
Hiptage madablota, Gaertn. Malpighiaceae
177. 
மிரியல்-மிளகு
606 
Piper nigrum, Linn. Piperaceae
178. 
மிளகு-மிரியல்
606 
Piper nigrum, Linn. Piperaceae
179. 
முஞஞை-முன்னை
584 
Premna !atifolia, Roxb. Verbenaceae
180. 
முசுண்டை
535 
Rivea ornata, Choisy. Convolvulaceae
181. 
முடக்கற்றான் (உழிஞை)
175 
Cardiospermum halicacabum, Linn. Sapindaceae
182. 
முருக்கு
195 
Erythrina indica Lam. Papilionatae
183. 
முருங்கை
188 
Moringa pterygosperma, Gaertn. Moringaceae
184. 
முல்லை
403 
Jasminum auriculatum, Vahl. Oleaceae
185. 
முள்ளி- நீர்முள்ளி
568 
Asteracantha longifolia, Nees. Acanthaceae
186. 
முள்ளி-கழிமுள்ளி
568 
Acanthus illicifolius, Linn. Acanthaceae
187. 
மூங்கிலரிசி
726 
Bambusa arundinacea, Willd. Gramineae
188. 
மௌவல்-மனைமல்லிகை
473 
Jasminum sessiflorum, Vahl. Oleaceae
189. 
யா
771 
Not known
190. 
வகுளம்-மகிழம்
394 
Mimusops e!engi, Linn. Sapotaceae
191. 
வஞ்சி
652 
Salix terrasperma, Roxb. Salicineae
192. 
வடவனம்
773 
Not known
193. 
வரகு
758 
Paspalum scrobiculatum Gramineae
194. 
வழை
86 
Ochrocarpus !ongifolius, Bth. & Hk. Guttiferae
195. 
வள்ளி-நூறை
528 
Ipomoea batatas, Poir. Convolvulaceae
196. 
வள்ளை
532 
Ipomoea reptans, Poir. Convolvulaceae
197. 
வாகை
302 
Albizzia lebbeck, Benth. Mimosoideae
198. 
வாழை
664 
Musa paradisiaca, sapientum. Var Musaceae
199. 
வானி-ஓமம்
351 
Carum copticum, Benth. Umbelliferae
200. 
விளா
142 
Feronia elephantum, Corrn. Rutaceae
201. 
வெட்சி
377 
Ixora coccinea, Linn. Rubiaceae
202. 
வெண்கடம்பு
358 
Anthocephalus indicus, Rich. Rubiaceae
203. 
வெதிர்-மூங்கில்
726 
Bambusa arundinacea, Willd. Gramineae
204. 
வெட்பாலை
494 
Holarrhena antidysentrica, Wall. Apocynaceae
205. 
வெள்ளில்-கருவிளா
142 
Feronia elephantum, Corrn. Rutaceae
206. 
வேங்கை
237 
Pterocarpus marsupium, Roxb. Papilionatae
207. 
வேம்பு
169 
Azadirachta indica, A Juss. Meliaceae
208. 
வேரல்-சிறுமூங்கில்
730 
Dendrocalamus strictus, Nees. Gramineae
209. 
வேழம்
747 
Saccharum arundinaceum, Retz. Gramineae
210. 
வேளை
64 
Gynandropsis pentaphylla, DC. Capparidaceae
  1. 1.0 1.1 1.2 இத்தாவரங்கள் சங்க இலக்கியங்களில் இல்லை.
  2. இத்தாவரம் சங்க இலக்கியங்களில் இல்லை.
  3. இத்தாவரம் சங்க இலக்கியங்களில் இல்லை.
  4. இத்தாவரம் சங்க இலக்கியங்களில் இல்லை