அட்டவணை:தமிழிலக்கிய குறியீடுகள் அகராதி.pdf

தலைப்புதமிழிலக்கிய குறியீடுகள் அகராதி
ஆசிரியர்அன்னி தாமசு
பதிப்பகம்உலகத் தமிழாரய்ச்சி நிறுவனம்
முகவரிசென்னை
ஆண்டு2009
மூலவடிவம்pdf
மெய்ப்புநிலை மெய்ப்புப்பணி முடியவில்லை

நூற்பக்கங்கள்